Verkoopvoorwaarden consument


LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG. DOOR HET BESTELLEN VAN EEN VAN ONZE PRODUCTEN, VERBINDT U ZICH AAN DEZE VOORWAARDEN EN ENIGE DOCUMENTATIE WAARNAAR WORDT VERWEZEN IN DEZE VOORWAARDEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, KUNT U GEEN PRODUCTEN VAN ONZE SITE BESTELLEN. DRUK DEZE VOORWAARDEN EN UW BESTELLING AF EN BEWAAR EEN KOPIE ERVAN VOOR UW ADMINISTRATIE.


1. Beschikbaarheid van service

Onze sites zijn bedoeld voor gebruik door personen die woonachtig zijn in het beoogde land.


2. Contract tussen u en ons

2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten ('Producten'), retourzendingen en garanties die worden geleverd door iRobot UK Ltd. ('ons', 'we'), inclusief verkopen via de website https://global.irobot.com/ of lokale site van het land (de 'Site') en/of enige verkopen via de telefoon of apps op mobiele apparaten. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.

2.2 Er komt pas een contract tussen ons en u ('Contract') tot stand wanneer we uw bestelling expliciet accepteren door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat de bestelling is geplaatst en betaald (de bevestiging van uw bestelling). Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. Het Contract wordt van kracht vanaf de datum van de bevestiging van de bestelling tot de uitvoering van alle verplichtingen die hierin zijn opgenomen.

2.3 Het Contract heeft alleen betrekking op Producten waarvan we een bestelling hebben bevestigd in de bevestiging van uw bestelling. We zijn niet verplicht andere Producten te leveren die mogelijk deel uitmaakten van uw bestelling, maar niet zijn opgenomen in de bevestiging van uw bestelling.

2.4 Het Contract is onderhevig aan uw annuleringsrechten die worden beschreven in clausule 7 hieronder.


3. Status

3.1 Uw status: Door het plaatsen van een bestelling via onze Site, garandeert u dat (a) u juridisch bekwaam bent om bindende overeenkomsten aan te gaan; (b) u minimaal 18 jaar oud bent.

3.2 Onze status: We zijn iRobot UK Ltd., Zuiderzeelaan 19, 8717 JV Zwolle, NL, RSIN 825650938, BTW NL825650938B01.


4. Productbeschrijving en productprijs

4.1 We hebben redelijke zorg genomen om alle Producten zo zorgvuldig mogelijk te beschrijven. Er kunnen echter kleine variaties in de beschrijvingen voorkomen. Als bepaalde aspecten van de Producten van bijzonder belang zijn, of als u behoefte heeft aan verdere informatie, raden we aan contact op te nemen met onze klantenservice-hotline op +31 70 7006696 voordat u uw bestelling plaatst.

4.2 De prijs van de Producten is zoals die van tijd van tijd wordt genoemd op onze Site, behalve indien sprake is van een duidelijke vergissing. Deze prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten, die zullen worden aangegeven op de Site voordat uw betaling wordt uitgevoerd, en die worden opgeteld bij het totaal verschuldigde bedrag overeenkomstig onze verzendtarieven die van tijd tot tijd van kracht kunnen zijn.

4.3 Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast, maar latere wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor we u al een bevestiging hebben gestuurd.

4.4 Onze Site bevat een groot aantal Producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige Producten met een verkeerde prijs op de Site worden vermeld. Normaal gesproken worden de prijzen geverifieerd als onderdeel van onze verzendprocedures, zodat als de juiste prijs voor het Product lager is dan de vermelde prijs, we deze lagere prijs zullen berekenen als wij het product aan u verzenden. Als de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs op onze Site, zullen wij, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies alvorens het Product te versturen, of uw bestelling weigeren en u hiervan op de hoogte stellen.

4.5 In voorkomend geval zijn we niet verplicht om het Product aan u te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs, zelfs nadat we u een bevestiging van uw bestelling hebben gestuurd, als de prijsfout duidelijk is en/of redelijkerwijs door u had kunnen worden herkend als een foutieve prijs.


5. Betaling

5.1 Betaling voor alle Producten moet worden voldaan met een creditcard of betaalpas, via een van de betalingsopties die worden aangegeven op onze Site. We zijn gerechtigd om levering op te schorten en/of het Contract te annuleren als we geen volledige betaling van u ontvangen met onbezwaarde middelen. Houd er rekening mee dat onze provider voor betalingsverwerking de vereiste middelen toewijst op het moment waarop u uw bestelling plaatst, zodat de toewijzing meetelt voor uw huidige kredietlimiet, ondanks het feit dat de middelen mogelijk nog niet in mindering zijn gebracht.

5.2 Betalingen worden online gedaan via een veilig betalingssysteem, zoals wordt uitgelegd op onze Site.


6. Beschikbaarheid en levering

6.1 Wij zullen ons uiterste best doen om uw bestelling uit te voeren op de leverdatum die wordt aangegeven in de bevestiging van uw bestelling of, als geen leverdatum wordt opgegeven, binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van de bevestiging van uw bestelling, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen. Levering wordt uitgevoerd naar het afleveradres dat is opgegeven bij het voltooien van uw bestelling.

6.2 We zullen alle redelijke inspanningen doen om de Producten zo snel mogelijk te leveren na acceptatie van uw bestelling. We brengen u bij een vertraagde levering op de hoogte, maar we zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die door u wordt geleden door redelijke of onvermijdelijke vertraging in levering. Als de levering niet kan worden uitgevoerd naar uw gekozen afleveradres, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

6.3 Als u de levering van uw bestelling weigert op grond van redenen onder toepasselijke wettelijke consumentenregelingen of als u de levering niet in ontvangst neemt omdat u Uw Contract heeft geannuleerd onder genoemde regelingen, voorzien we u binnen dertig (30) dagen van een terugbetaling of tegoed voor elke som die is betaald door u of die is gedebiteerd op uw creditcard voor de Producten. Door het uitoefenen van uw recht op annulering bent u verplicht om de Producten naar ons terug te sturen in dezelfde staat als waarin u ze heeft ontvangen. Als u de Producten niet naar ons terugstuurt, behouden wij ons het recht voor om alle kosten in mindering te brengen die door ons zijn gemaakt om de Producten terug te verkrijgen van u.

6.4 Bij ontvangst van uw bestelling wordt u mogelijk gevraagd om te tekenen voor de ontvangen Producten. Als het pakket niet in goede staat lijkt te verkeren, moet u de levering weigeren. Als u de inhoud van de levering niet kunt controleren, moet u zorgen dat u voor het 'niet-gecontroleerde' pakket tekent. Als u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben als u beroep wilt doen op de garantie.


7. Consumentenrechten

7.1 U kunt een Contract op elk moment binnen 30 dagen annuleren, beginnende op de dag nadat u de Producten heeft ontvangen. Als u binnen deze periode annuleert, ontvangt u een volledige terugbetaling van de betaalde prijs voor de Producten in overeenstemming met ons terugbetalingsbeleid, beschreven in clausule 9 hieronder, mits u de voorwaarden van deze clausule 7 naleeft. Met het genoemde annuleringsrecht willen we uitdrukking geven aan onze verbintenis met u en het recht is aanvullend op en onverminderd het wettelijke herroepingsrecht, waarmee uw rechten zijn beperkt tot een periode van veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten. De overige voorwaarden van deze clausule 7 zijn van toepassing op zowel het recht op teruggave van dertig (30) dagen en uw wettelijke rechten van 14 dagen.

7.2 Als u een Contract wilt annuleren, moet u ons schriftelijk op de hoogte brengen. U kunt ook het modelannuleringsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring op onze Site elektronisch invullen en indienen. Als u deze optie gebruikt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping via een duurzaam medium (bijvoorbeeld via e-mail). U moet de Product(en) onmiddellijk naar ons terugsturen, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na uw beslissing om het Contract te annuleren, in dezelfde staat als waarin u ze heeft ontvangen en voor eigen kosten en risico. U heeft een wettelijke verplichting om redelijke zorg te dragen voor de Producten terwijl ze in uw bezit zijn. Als u deze verplichting niet nakomt, kunnen we mogelijk een vordering tegen u instellen ter compensatie.

7.3 U heeft niet het recht om een Contract te annuleren voor de levering van verbruiksgoederen (zoals reinigingsvloeistoffen) die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd na opening, behalve wanneer een gebrek is ontdekt dat niet had kunnen worden gesignaleerd zonder de verpakking van de goederen te openen.

7.4 U vindt hier verdere gegevens over uw wettelijke annuleringsrecht en een uitleg van hoe u deze kunt uitoefenen: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_nl.htm.


8. Risico en aanspraak

8.1 De Producten vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf het moment van levering.

8.2 De Producten blijven eigendom van ons totdat we de volledige betaling van alle bedragen voor de Producten hebben ontvangen, inclusief alle verzendingskosten.


9. Retouren en terugbetalingen

9.1 Wanneer u een Product naar ons wilt terugsturen:

(a) omdat u het Contract tussen ons heeft geannuleerd binnen de periode waarnaar wordt verwezen in clausule 8.1 hierboven, verwerken we de verschuldigde terugbetaling aan u zo snel mogelijk en in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag dat u kennis heeft gegeven van uw annulering, behalve als we de Producten niet terug hebben ontvangen, in welk geval we de terugbetaling opschorten totdat we de Producten terug ontvangen hebben of, wanneer dat eerder is, u bewijs heeft overgelegd dat de goederen zijn teruggezonden. In dit geval betalen we de prijs van het Product volledig terug, inclusief de kosten voor verzending van de Product(en) naar u, met uitzondering van de aanvullende kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering. U bent echter verantwoordelijk voor de kosten van het terugsturen van de Producten naar ons.

(b) vanwege andere redenen (bijvoorbeeld omdat u claimt dat het Product defect is), onderzoeken we het teruggestuurde Product en brengen u binnen een redelijke periode via e-mail op de hoogte van uw terugbetaling. Doorgaans vindt de terugbetaling zo snel mogelijk plaats, en in elk geval binnen 30 dagen na de dag waarop wij via e-mail hebben bevestigd dat u recht heeft op terugbetaling voor het defecte Product. Producten die u heeft teruggestuurd vanwege een defect, worden volledig terugbetaald wanneer we het defect hebben vastgesteld, inclusief een terugbetaling van de verzendingskosten voor het sturen van het product naar u en de redelijke kosten die door u zijn gemaakt om het product naar ons terug te sturen via de goedkoopste methode die redelijkerwijs beschikbaar is.

9.2 Wanneer u product(en) naar ons terugstuurt, gaat u ermee akkoord te voldoen aan ons retourproces dat wordt beschreven op onze Site, waarbij u een RMA-nummer ontvangt dat nodig is om uw retourzending te verwerken. U stemt ermee in de Product(en) zonder onnodige vertraging naar ons terug te sturen, uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u uw annulering van dit Contract aan ons heeft doorgegeven.

9.3 We betalen normaal gesproken alle gelden terug die van u zijn ontvangen via dezelfde methode die oorspronkelijk door u is gebruikt om te betalen voor uw aankoop. Betalingen worden uitgevoerd door onze betalingsverwerker en hoewel we ernaar streven om te zorgen dat terugbetalingen worden uitgevoerd overeenkomstig de termijnen die hierboven worden beschreven, zijn we niet aansprakelijk voor enige vertragingen waar wij geen invloed op hebben.


10. Commerciële garantie

10.1 Overeenkomstig clausule 11.2 hieronder geldt voor alle nieuwe Producten die door ons worden verkocht via de Site, een garantieperiode van 24 maanden vanaf de datum waarop de goederen zijn geleverd. Deze garantie heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument. De volledige details van onze garantievoorwaarden worden beschreven op onze Site en u moet ons retourproces volgen met betrekking tot de Producten waarvoor u een claim wilt indienen onder de garantie.

10.2 Onze garantie dekt geen defecten die zijn ontstaan door normale slijtage, opzettelijke of bewuste beschadiging, ongevallen, nalatigheid door u of enig derde partij, gebruik anders dan overeenkomstig het bedoelde, redelijke gebruik, het niet volgen van instructies van de fabrikant, of enige aanpassing of reparatie die is uitgevoerd door enig derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.


11. Onze aansprakelijkheid

11.1 We garanderen u dat elk Product dat bij ons via onze Site wordt gekocht, van voldoende kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor alle doeleinden waarvoor producten van dit soort normaliter worden geleverd.

11.2 Onze aansprakelijkheid voor verliezen die u kunt lijden doordat wij het Contract niet nakomen, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van het Product dat u heeft gekocht, plus de verzendingskosten en de redelijke kosten die door u zijn gemaakt om het product naar ons terug te sturen via de goedkoopste methode die redelijkerwijs beschikbaar is.

11.3 Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken (a) bij overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze onachtzaamheid, (b) bij fraude of frauduleuze misrepresentatie, of (c) bij iedere zaak waarbij het voor ons onwettelijk zou zijn onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of pogen uit te sluiten of te beperken.

11.4 Onder voorbehoud van clausule 11.3 zijn we niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die optreden als neveneffect of indirect gevolg van het hoofdverlies of de hoofdschade, inclusief maar niet beperkt tot inkomens- of inkomstenverlies, zakelijk verlies, verlies van winst of contracten, verlies van geanticipeerde spaargelden, verlies van gegevens of verkwisting van management of kantoortijd; voortvloeiend uit een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins; altijd met dien verstande dat deze clausule 11.4 geen gevolgen heeft voor claims met betrekking tot verlies van of schade aan uw tastbare bezit die binnen de voorwaarden van clausule 11.1 of clausule 11.2 vallen of enig andere claims voor direct financiële verliezen die niet worden uitgesloten door een van bovenstaande categorieën.

11.5 Bovenstaande garantie en/of beperkingen van aansprakelijkheid hebben geen gevolgen voor uw wettelijke rechten onder nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentproducten, en in het bijzonder de wettelijke garantie van conformiteit voor consumentproducten, waarvoor u de Site kunt raadplegen en welke hierbij worden opgenomen en deel uitmaken van het Contract.


12. Gegevensbescherming en veiligheidscontroles

12.1 Het verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen van alle persoonlijke informatie die u verstrekt, is uiterst belangrijk voor ons en de gegevens worden veilig behandeld overeenkomstig toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming. Volledige details over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken en beschermen, worden beschreven in ons Privacybeleid op de Site of vindt u hier: https://www.irobot.nl/legal/privacy-policy, dat wordt opgenomen en deel uitmaakt van het Contract.


13. Geschreven communicatie

De geldende wetgeving stelt dat een deel van de informatie of communicatie die wij aan u sturen, schriftelijk moet zijn. Gebruik van onze Site betekent dat u accepteert dat communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch verloopt. We nemen contact met u op via e-mail of verstrekken u informatie door kennisgevingen op onze website(s) te plaatsen. Voor contractdoeleinden stemt u in met deze manier van elektronisch communiceren en u erkent dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan eventuele wettelijke vereisten dat een dergelijke communicatie schriftelijk plaatsvindt. Deze voorwaarde heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten.


14. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen die u ons verstrekt, moeten worden verzonden naar iRobot UK Ltd., Zuiderzeelaan 19 8717 JV Zwolle, NL, Verenigd Koninkrijk Attn: Customer Care. We kunnen u informeren op het e-mail- of postadres dat u aan ons heeft verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling. De kennisgeving wordt direct na het plaatsen op onze website, 24 uur nadat een e-mailbericht is verzonden, of drie dagen na de datum waarop een brief is gepost, geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verwerkt. Om te bewijzen dat een kennisgeving is verstuurd, is het voldoende om, in geval van een brief, te bewijzen dat een dergelijke brief juist was geadresseerd, van de nodige zegels was voorzien en op de post is gedaan, en in het geval van een e-mailbericht, te bewijzen dat een dergelijk e-mailbericht is verzonden naar het gespecificeerde e-mailadres of de gespecificeerde geadresseerde.


15. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Het Contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

15.2 U mag enig Contract, of uw rechten of verplichtingen die hieruit voortvloeien, niet overdragen, toewijzen, afstaan of de eigendom ervan op een andere manier overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

15.3 Wij mogen enig Contract, of onze rechten of verplichtingen die voortvloeien uit het Contract, te allen tijde en zo lang het Contract geldig is, overdragen, toewijzen, afstaan en uitbesteden of de eigendom ervan op een andere manier overdragen.


16. Gebeurtenissen die buiten onze controle liggen

16.1 We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet-nakoming, of vertraagde nakoming, van onze verplichtingen op grond van enig Contract die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle om ('Overmacht').

16.2 Onder 'Overmacht' wordt onder meer verstaan: een daad, een gebeurtenis, het niet plaatsvinden van een gebeurtenis, een verzuim of een ongeluk buiten onze redelijke controle om, en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, stakingen, lock-outs of andere industriële acties; burgerlijke onrust, oproer, inval, terreuraanslag of dreiging van terreuraanslagen, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog; brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, bodemverzakking, pandemie of epidemie or andere natuurrampen; problemen met het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, luchtvaart, gemotoriseerd wegvervoer of andere middelen van openbaar of privévervoer; problemen met het gebruik van openbare of besloten telecommunicatienetwerken; en de akten, decreten, wetten, verordeningen of beperkingen van een regering.

16.3 Het nakomen van onze verplichtingen op grond van enig Contract wordt geacht te zijn opgeschort gedurende de periode dat de Overmacht duurt, en voor ons geldt een termijnverlenging voor het nakomen van onze verplichtingen voor de duur van die periode. We zullen alles doen wat redelijkerwijze mogelijk is om de Overmachtsituatie te stoppen of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt onze verplichtingen op grond van het Contract na te komen ondanks de Overmachtssituatie.


17. Verklaring van afstand

17.1 Als wij op enig moment gedurende de termijn van een Contract niet aandringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen op grond van het Contract of een van deze voorwaarden en bepalingen, of als we nalaten de rechtsmiddelen aan te wenden of de rechten uit te oefenen die wij hebben op grond van het Contract, houdt dat geen verklaring van afstand in van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dat u niet van de plicht om dergelijke verplichtingen na te komen.

17.2 Als we afzien van onze rechten en rechtsmiddelen bij uw verzuim om een verplichting na te komen, houdt dit niet in dat we ook bij een volgend verzuim zullen afzien van onze rechten en rechtsmiddelen.

17.3 Er is geen verklaring van afstand van ons van deze voorwaarden van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat er een verklaring van afstand in werking is getreden en dat schriftelijk aan u is meegedeeld overeenkomstig clausule 14.


18. Scheidbaarheid

Als van deze voorwaarden of andere bepalingen van een Contract door een bevoegde autoriteit wordt vastgesteld dat deze in een bepaalde mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn, wordt een dergelijke voorwaarde of bepaling in die mate gescheiden van de resterende voorwaarden en bepalingen, die geldig blijven in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan.

 


19. Volledige overeenkomst

19.1 Deze voorwaarden en elk document waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in de voorwaarden, vormen samen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van enig Contract, en deze vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken of akkoorden tussen ons, hetzij mondeling of schriftelijk.

19.2 Wij aanvaarden beiden dat door het aangaan van een Contract, geen van ons heeft vertrouwd op een vertegenwoordiging, belofte of toezegging gegeven door de ander of impliciet afgeleid van wat er is gezegd of geschreven in onderhandelingen tussen ons voorafgaand aan het Contract, behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in deze voorwaarden en bepalingen.

19.3 Geen van ons zal enige rechtsmiddelen hebben met betrekking tot onjuiste verklaringen gemaakt door de ander, zowel mondeling als schriftelijk, vóór de datum van enig Contract (tenzij een dergelijke onjuiste verklaring op frauduleuze wijze is gemaakt) en het enige rechtsmiddel van de andere partij zal zijn voor schending van het contract zoals vermeld in deze voorwaarden.


20. Ons recht om deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen

20.1 We hebben het recht deze voorwaarden af en toe te herzien en aan te passen, waaronder om rekening te houden met veranderingen in de marktomstandigheden die invloed hebben op ons bedrijf, wijzigingen in technologie, wijzigingen in betaalmethoden, wijzigingen in relevante wetgeving en reglementaire vereisten en wijzigingen in onze systeemvoorzieningen.

20.2 U bent gebonden door de voorwaarden en het beleid die gelden op het moment dat u Producten bij ons bestelt, tenzij wijzigingen in de voorwaarden en/of het beleid vereist zijn door de wetgeving of overheidsinstantie (in dat geval is dit van toepassing op bestellingen die eerder door u zijn gemaakt) of als wij u informeren over wijziging in deze voorwaarden of het beleid voordat wij u de Product(en) sturen (in welk geval we het recht hebben er vanuit te gaan dat u de wijziging heeft geaccepteerd, tenzij u ons van het tegendeel op de hoogte stelt binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Producten door u).


21. Wetgeving en jurisdictie

U heeft toegang tot de EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting via de volgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Contracten voor de aankoop van Producten via onze Site zijn onderworpen aan Engelse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit, of verband houdt met een dergelijk Contract, is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales, en alle procedures zullen worden gevoerd in de Engelse taal.