Retouren en garanties

Instructies voor terugzenden

Alle producten moeten in goede staat worden teruggezonden, in de oorspronkelijke verpakking (indien mogelijk) en met alle accessoires om volledige terugbetaling mogelijk te maken.

Hieronder vindt u de stappen om een product terug te zenden:

Neem contact met ons op: +31 70 7006696 Maandag – Vrijdag: van 9h tot 19h

Verpak het product indien mogelijk in de originele verpakking.

Voeg het onderste deel van het originele verpakkingsstrookje bij het product. Bewaar het bovenste deel van het verpakkingsstrookje. Als u uw verpakkingsstrookje niet kunt verzenden, vermeldt u uw bestelnummer, factuurnaam en -adres bij het product.

Alle kosten voor terugzending moeten op voorhand worden betaald.

Voor uw veiligheid raden we aan dat u verzekerde pakketpost gebruikt voor de terugzending.

Houd het traceernummer bij van het pakket dat u terugstuurt om er zeker van te zijn dat het teruggaat naar het magazijn.

U kunt binnen de 14 dagen nadat we uw geretourneerd product hebben ontvangen een terugbetaling verwachten volgens de betaalwijze die oorspronkelijk voor de aankoop werd gebruikt. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

 

Richtlijn elektrisch en elektrotechnisch afval (WEEE-Richtlijn)

Bij elektrische en elektronische uitrusting die na 13 augustus 2005 werd gemaakt moet dit symbool op het product staan. Dit symbool betekent dat het product voor reparatie en hergebruik of voor behandeling en recycling moet worden verzonden via een goedgekeurd afvalsysteem.

Om aan de vereisten van deze wetgeving te voldoen en het milieu te helpen beschermen, bieden we u een gratis recyclingservice aan. Als u bij iRobot een nieuw artikel koopt, zorgen wij ervoor dat het oude, te vervangen artikel conform deze regelgeving wordt verwerkt en correct wordt gerecycled. U moet ons alleen het oude artikel toesturen als u het nieuwe in ontvangt of koopt en dan doen wij de rest. Voor een klein bedrag zorgen we dat het oude artikel bij u wordt opgehaald.

Neem voor meer informatie contact op via +31 70 7006696

 

Regels en beperkingen voor retouren

Alle producten moeten in goede staat worden teruggezonden, in de oorspronkelijke verpakking (indien mogelijk) en met alle accessoires om volledige terugbetaling mogelijk te maken.

U moet het retourformulier van het originele verpakkingsstrookje bijvoegen. Bewaar zelf de nodige kopieën.

We aanvaarden geen facturen van derden voor teruggezonden goederen.

Neem contact op met de vervoerder of met onze klantenservice op +31 70 7006696 in het geval van transportschade.

U kunt binnen de 14 dagen nadat we uw geretourneerd product hebben ontvangen een terugbetaling verwachten volgens de betaalwijze die oorspronkelijk voor de aankoop werd gebruikt. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

Beschadigde producten of producten met gebreken

Als u een beschadigd product of product met gebreken ontvangt, dient u binnen 30 dagen na levering contact op te nemen met een vertegenwoordiger van de klantenservice via +31 70 7006696.

Geef de vertegenwoordiger uw bestelnummer, productnummer en traceernummer zoals vermeld in de originele bevestigingse-mail.

De vertegenwoordiger heeft ook uw e-mailadres en telefoonnummer nodig.

iRobot helpt u waar nodig bij de terugzending. Als u geen contact opneemt met de klantenservice, bent u aansprakelijk voor alle verzendkosten van de terugzending.

Neem onmiddellijk contact op met een vertegenwoordiger van de klantenservice via +31 70 7006696, als de verpakking zwaar beschadigd is. Zorg ervoor dat u uw bestelnummer bij de hand hebt als u contact opneemt met de vertegenwoordiger van de klantenservice.

 

Beperkte garantie robot

 

Bij aankoop buiten Duitsland, Frankrijk of Polen:

 

1. TOEPASBAARHEID EN RECHTEN OP CONSUMENTENBESCHERMING

(1) iRobot UK Ltd., 111 Buckingham Palace Road, London SW1W 0SR, Verenigd Koninkrijk ("iRobot", "we/wij", "onze" en/of "ons") biedt, conform de in artikel 2 en 5 aangegeven omvang, een optionele beperkte garantie voor dit huishoudelijke schoonmaakproduct (het product) die onderworpen is aan de volgende voorwaarden.

(2) De in deze beperkte garantie verleende rechten staan los van en zijn een aanvulling op de wettelijke rechten krachtens de wetten betreffende de verkoop van consumentenproducten. In het bijzonder geldt dat de beperkte garantie deze rechten niet uitsluit of beperkt. Het staat u vrij om te kiezen tussen uitoefening van de rechten onder de beperkte garantie of uitoefening van de wettelijke rechten onder de wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten in uw toepasselijke rechtsgebied. De voorwaarden van deze beperkte garantie zijn niet van toepassing op wettelijke rechten krachtens de wetgeving betreffende de verkoop van consumentenproducten. Bovendien houdt deze beperkte garantie geen uitsluiting of inperking in van uw rechten tegenover de verkoper van het product.

2. OMVANG VAN DE GARANTIE

(1) Met uitzondering van de beperkingen in artikel 5 garandeert iRobot dat dit product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop (de ‘garantieperiode’) vrij zal zijn van materiaal- en verwerkingsfouten. In het geval dat het product niet aan de garantiestandaard voldoet, zullen wij binnen een commercieel redelijke termijn het product kosteloos repareren of vervangen zoals hieronder beschreven.

(2) Deze beperkte garantie is alleen geldig en afdwingbaar in het land waar u het product hebt gekocht, op voorwaarde dat dit land voorkomt op de lijst met bepaalde landen (http://global.irobot.com/).

 

3. EEN CLAIM INDIENEN ONDER DE BEPERKTE GARANTIE

(1) Als u een garantieclaim wilt indienen, neemt u contact op met uw geautoriseerde distributeur of dealer. De contactgegevens vindt u op http://global.irobot.com/. Zorg ervoor dat u hierbij het serienummer van het product bij de hand hebt en het originele aankoopbewijs van een geautoriseerde distributeur of dealer kunt overleggen met daarop de aankoopdatum en de volledige gegevens van het product. Onze collega's helpen u bij de procedure die geldt voor het indienen van een claim.

(2) Vermoedelijke defecten moeten binnen een redelijke termijn nadat u deze hebt opgemerkt bij ons (of onze geautoriseerde distributeur of dealer) worden gemeld en in ieder geval niet later dan het verlopen van de garantieperiode plus een extra periode van vier (4) weken worden geclaimd.

 

4. OPLOSSING

(1) Als we uw verzoek om een garantieclaim binnen de in artikel 3, lid 2 vermelde garantieperiode ontvangen en vaststellen dat de productfout onder de garantie valt, zullen we naar onze keuze:

• het product repareren

• het product vervangen door een nieuw product of een product dat vervaardigd is uit nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen en functioneel gezien minstens gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke product, of

• het product vervangen door een product van een nieuw en verbeterd model, dat functioneel gezien minstens gelijkwaardig of beter is in vergelijking met het oorspronkelijke product. Bij het repareren of vervangen van het product kunnen we producten of onderdelen gebruiken die nieuw, gelijkwaardig aan nieuw of gereviseerd zijn.

(2) Onderdelen die tijdens de garantieperiode zijn gerepareerd of vervangen, worden gegarandeerd voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode van het product of voor negentig (90) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, afhankelijk van wat langer is.

(3) Vervangende of gerepareerde producten (afhankelijk wat van toepassing is) worden zo snel als commercieel haalbaar is aan u geretourneerd. Alle onderdelen van het product of andere apparatuur die we vervangen, worden ons eigendom.

 

5. WAT IS NIET GEDEKT?

(1) Deze beperkte garantie is niet van toepassing op batterijen, accessoires of andere verbruiksartikelen, zoals filters, borstels, vuilniszakken, schoonmaakpads of reinigingsoplossingen.

(2) Tenzij schriftelijk overeengekomen is de beperkte garantie niet van toepassing als het defect of de defecten verband houden met: (a) normale slijtage, (b) defecten veroorzaakt door ruwe of incorrecte behandeling of gebruik of schade veroorzaakt door ongevallen, verkeerd gebruik, verwaarlozing, brand, water, bliksem of andere natuurrampen, (c) niet-naleving van de instructies voor het product, (d) opzettelijke schade, verwaarlozing of nalatigheid, (e) gebruik van reserveonderdelen, een niet-geautoriseerd schoonmaakmiddel indien van toepassing, of andere vervangende onderdelen (inclusief verbruiksartikelen) die niet door ons worden geleverd of aanbevolen, (f) wijzigingen of aanpassingen aan het product uitgevoerd door u of een niet door ons geautoriseerde derde, (g) het niet adequaat verpakken van het product voor vervoer, (h) extreme of externe oorzaken die buiten onze redelijke controle vallen, waaronder storingen, schommelingen of onderbrekingen in de stroomvoorziening, de internetservice van de internetprovider of draadloze netwerken, of (i) zwakke en/of inconsistente signaalsterkte in uw woning.

(3) Deze beperkte garantie is niet geldig als (a) het serienummer van het product verwijderd, gewist, beschadigd, gewijzigd of op welke manier dan ook onleesbaar is (zoals naar ons goeddunken vastgesteld) of (b) u de voorwaarden van deze beperkte garantie of uw contract met ons schendt.

 

6. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN IROBOT

(1) iRobot verleent geen expliciet of impliciet overeengekomen garanties anders dan de beperkte garanties zoals hierboven vermeld.

(2) iRobot is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen betreffende schadevergoeding of vergoeding van kosten.

In elk ander geval waarin iRobot aansprakelijk kan worden gesteld, is de aansprakelijkheid van iRobot strikt beperkt tot voorzienbare en directe schade, tenzij hierboven anders vermeld. In alle andere gevallen is aansprakelijkheid van iRobot uitgesloten onder voorbehoud van de bovenstaande bepaling.

Een beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op schade als gevolg van levensgevaarlijk, lichamelijk of gezondheidsletsel.

 

7. AANVULLENDE VOORWAARDEN

Voor producten die in Italië zijn gekocht, gelden ook de volgende voorwaarden:

Als u een consument bent, hebt u naast deze beperkte garantie recht op de wettelijke garantie die aan consumenten wordt verleend op grond van artikel 128 tot en met 135 van het Italiaanse consumentenwetboek (wetsbesluit nr. 206/2005). Deze beperkte garantie tast de wettelijke garantie op geen enkele manier aan. De wettelijke garantie heeft een looptijd van twee jaar vanaf de levering van dit product en kan binnen twee maanden na ontdekking van het betreffende defect worden uitgeoefend.

 

Voor producten die in België zijn gekocht, zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing:

Als u een consument bent, hebt u naast deze beperkte garantie een wettelijke garantie van twee jaar in overeenstemming met de bepalingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke garantie gaat in op de leverdatum van dit product. Deze beperkte garantie is een aanvulling op de wettelijke garantie en tast deze op geen enkele manier aan.

 

Voor producten die in Nederland zijn gekocht, gelden ook de volgende voorwaarden:

Als u een consument bent, vormt deze beperkte garantie een aanvulling op uw rechten krachtens de bepalingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen in Boek 7, Titel 1 van het Burgerlijk Wetboek en worden deze rechten niet daardoor aangetast.